មូលនិធិ McKnight Fund កំពុងចែករំលែកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្នែកវប្បធម៌និងចាត់វិធានការប្រកបដោយអត្ថន័យដើម្បីបញ្ចូលភាពចម្រុះសមធម៌និងការដាក់បញ្ចូលជាតម្លៃស្នូល។ យើងចែករំលែករឿងរ៉ាវនិងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធរបស់យើងដើម្បីចងក្រងឯកសារមេរៀនរបស់យើងផ្ទាល់និងជំហានដំបូងនៅក្នុងដំណើររបស់យើង។ យើងបានរៀនពីបុគ្គលនិងអង្គការជាច្រើនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដទៃអាចរៀនសូត្រពីរឿងរ៉ាវរបស់យើងដើម្បីគាំទ្រការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។