Tsoomfwv McKnight-tau tshaj tawm txoj haujlwm tshaj tawm no tau pom txog kev ua haujlwm ntawm peb cov Tsev Kawm Ntawv Pathway Schools, uas yog npaj kom muaj ntau tus tub ntxhais kawm uas ncav cuag qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev kawm theem 3.