Báo cáo được ủy quyền của McKnight này xem xét tiến trình của Sáng kiến Trường học Con đường của chúng tôi, nhằm mục đích tăng số lượng học sinh đạt được các mốc quan trọng của việc biết chữ của lớp ba.