របាយការណ៍ McKnight-commissioned នេះមើលទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមសាលា Pathway Schools ដែលមានគោលបំណងបង្កើនចំនួនសិស្សដែលឈានដល់ចំណុចសំខាន់នៃអក្ខរកម្មថ្នាក់ទី 3 ។