Peb txhua tus xav tau kev pabcuam zaubmov thiab muaj kev vam meej los tswj cov kev pabcuam ntawm natural resources. Phau ntawv duab no tau caw koj paub txog tias cov zej zog muaj ntau npaum li cas los ua kom tau raws li qhov xav tau, uas yog los ntawm McKnight qhov kev pab cuam thoob ntiaj teb.