PRI Pulse yog ib qhov kev tshawb fawb los ntawm kev tshawb nrhiav Venn Foundation kom paub tias qhov chaw tshwj xeeb hauv Minnesota muaj keeb kwm siv li cas Kev Tshawb Fawb Cov Nyiaj Txiag(PRIs) txij thaum xyoo 1998 txog rau 2016.

Lub hom phiaj yog muab lawv cov ntiv tes rau hauv lub xeev qhov PRI pulse thiab tom qab ntawd rov qab qhia cov txiaj ntsig, muab Minnesota philanthropic thiab feem cuam nqis peev cov zej zog uas muaj kev kawm zoo tshaj plaws txog qhov PRIs tau siv tau yav dhau los, yog thaum muaj ntau leej tham txog qhov yuav zoo li cas rau yav tom ntej.