Xung PRI là một dự án nghiên cứu đầy tham vọng được thực hiện bởi Quỹ Venn để tìm hiểu làm thế nào các cơ sở tư nhân Minnesota đã sử dụng trong lịch sử Đầu tư liên quan đến chương trình(PRIs) từ năm 1998 đến năm 2016.

Mục tiêu của Thier là đặt ngón tay của chính họ vào xung PRI của tiểu bang và sau đó báo cáo lại kết quả, cung cấp cho Minnesota từ thiện và đầu tư tác động các cộng đồng có số liệu thống kê cơ sở chất lượng cao về cách PRI đã được sử dụng trong quá khứ, ngay khi nhiều người đang thảo luận về cách sử dụng chúng tốt nhất trong tương lai.