Plaub Hlis Ntuj 2016

Qhov kev tsim vaj tsev no yog tsim los ntawm AIA Minnesota thiab txhawb los ntawm The McKnight Foundation. Nws lub hom phiaj yog kom paub txog thiab txhawb kom muaj txoj hauv kev, tsim khoom zoo rau cov vaj tse pheej yig.

LUS CIM: Pib, qhov kev qhuas no tau muab txhua xyoo. Pib xyoo 2016, nws tau hloov mus rau ib xyoos puag ncig (txhua lwm xyoo).