Kaum Ob Hlis Ntuj 2013 - Cov phau ntawv ceev xwm uas nthuav tawm cov ntawv sau txog Wendy Lehr lub cwj pwm xws li ib tug neeg ua yeeb yam, lub cim ntawm nws txoj haujlwm thiab lub neej, thiab cov duab.