ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 - កូនសៀវភៅរំឭកអំពីឥទ្ធិពលរបស់វ៉េនឌីលេហឺតជាតួសម្តែងមួយឈុតនៃការងារនិងជីវិតរបស់នាងនិងរូបថត។