Hauv Minnesota thiab thoob lub teb chaws, ntau cov tub ntxhais kawm ntawv hauv DLL tsis tau txais kev pabcuam kev kawm uas lawv xav tau los kawm nyob hauv tsev kawm ntawv. Cov qhab nees rau cov tub ntxhais kawm lus Askiv (DLLs) hauv kev nyeem ntawv yog deb dhau cov phooj ywg, hauv Minnesota thiab hauv lub tebchaws. Nyob rau hauv 2017, tsuas yog ib qho hauv peb lub xeev Minnesota DLLs tau nyeem nyob rau hauv qib theem hauv qib peb, piv nrog ntau tshaj li ib nrab ntawm cov menyuam kawm qib 3 hauv lub xeev. Hauv kev pom ntawm cov txiaj ntsim tau los no, kev cai lij choj cov cai thiab cov ntawv xov xwm feem ntau nthuav qhia ntau hom lus txawv ua ib qho teeb meem. Nrog rau cov kev txhawb zog, txawm li cas los xij, muaj ntau yam lus hais tau ntau yam khoom plig rau cov menyuam kawm ntawv txoj kev kawm thiab lub tsev kawm ntawv.