Ở Minnesota và trên toàn quốc, quá nhiều sinh viên DLL không nhận được sự hỗ trợ giáo dục mà họ cần để phát triển mạnh ở trường. Kết quả cho những người học ngôn ngữ kép (DLL) trong việc đọc luôn thua xa các đồng nghiệp của họ, ở Minnesota và trên toàn quốc. Trong năm 2017, chỉ có một trong ba DLL của Minnesota được đọc ở cấp lớp trong lớp ba, so với hơn một nửa số học sinh lớp ba trên toàn tiểu bang. Trước những kết quả này, các chính sách giáo dục và truyền thông đưa tin thường mô tả đa ngôn ngữ là một vấn đề. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ phù hợp, đa ngôn ngữ có thể là một tài sản lớn cho việc học tập của học sinh và cộng đồng nhà trường.