Lub Rau Hli 2016

Lub khoos kas Central Corridor Funders Collaborative (2007 - 2016) yog ib qho kev sib raug zoo txhawb nqa los ntawm 14 hauv nroog thiab lub teb chaws uas nrhiav kev tsim txoj kev "txoj kev hauv tsev kawm" raws Minneapolis thiab Saint Paul's Green Line Light Rail Transit (LRT).