Hlis ntuj nqeg 2013 - Tshaj tawm tshiab txog cov teeb meem uas tshwm sim hauv Minnesota cov tsev uas tau them taus los ntawm Stacy Becker, tus pab tswv yim rau tsoomfwv cov chaw khiav dej num, cov koom haum, cov pab pawg hauv pawg thiab cov koom haum ua lag luam ntawm cov tswv yim thiab cov nyiaj txiag. Commissioned los ntawm McKnight Foundation.