Tháng 12 năm 2013 - Một báo cáo mới về những thách thức đối với lĩnh vực nhà ở giá cả phải chăng của Minnesota bởi Stacy Becker, cố vấn cho các cơ quan chính phủ, tổ chức, nhóm chính sách và tổ chức phi lợi nhuận về các vấn đề chiến lược và tài chính. Được ủy quyền bởi Quỹ McKnight.