ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 - របាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីបញ្ហាប្រឈមដែលធ្វើឱ្យលំនៅដ្ឋានមានតំលៃសមរម្យរបស់មីនសូតាសូដោយអ្នកស្រី Stacy Becker អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានគ្រឹះក្រុមគោលនយោបាយនិងមិនរកប្រាក់កម្ចីលើបញ្ហាយុទ្ធសាស្រ្តនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ដឹកនាំដោយមូលនិធិ McKnight ។