Qhov thib ib ntawm Global Impact Investing Network tus Txheej Txheem Tshawb Fawb Txhua Xyoo los ntawm kev tshawb xyuas ntawm cov dej num ntawm 158 ntawm lub ntiaj teb ua txoj kev nqis peev pab pawg, nrog rau cov tswj hwm, cov kev lag luam, cov tuam txhab, kev tsim nyiaj txiag, tsev neeg cov chaw ua hauj lwm, nyiaj laus, thiab kev tuav pov hwm tuam txhab.