ការស្ទាបស្ទង់មតិអ្នកវិនិយោគផលប៉ះពាល់ប្រចាំឆ្នាំរបស់បណ្តាញវិនិយោគទុនសកលនៃ Impact Investigations លើកទី 6 ត្រូវបានផ្អែកលើការវិភាគលើសកម្មភាពរបស់ 158 នៃអង្គការវិនិយោគលើផលប៉ះពាល់ឈានមុខគេលើពិភពលោករួមមានអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិគ្រឹះមូលនិធិធនាគារអភិវឌ្ឍស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុការិយាល័យគ្រួសារមូលនិធិសោធននិវត្តន៍និងធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុន។