Phiên bản thứ sáu của Khảo sát nhà đầu tư tác động hàng năm của Mạng lưới đầu tư toàn cầu dựa trên phân tích hoạt động của 158 tổ chức đầu tư tác động hàng đầu thế giới, bao gồm các nhà quản lý quỹ, quỹ, ngân hàng, tổ chức tài chính phát triển, văn phòng gia đình, quỹ hưu trí và bảo hiểm các công ty.