Kaum Ob Hlis Ntuj 2012 - Kev tshaj tawm txog kev tshaj tawm txog cov ntawv nyeem txog Caddy kev xav ua tus kws sau paj huam, xib hwb, thiab tus neeg tsim ntuj tsim teb raug, nws keeb kwm ntawm nws txoj hauj lwm thiab lub neej, thiab cov duab.