Tháng 12 năm 2012 - Ấn phẩm kỷ niệm với các bài tiểu luận về ảnh hưởng của Caddy với tư cách là một nhà thơ, giáo viên và nhà tự nhiên học, một niên đại về công việc và cuộc sống của anh ấy, và các bức ảnh.