ខែធ្នូឆ្នាំ 2012 - ការបោះពុម្ភផ្សាយរំលឹកការសរសេរអត្ថបទដែលមានឥទ្ធិពលលើឥទ្ធិពលរបស់លោកស៊ីឌីក្នុងនាមជាកំណាព្យគ្រូបង្រៀននិងធម្មជាតិដែលជាកាលវិភាគនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថត។