Ua ke nrog Minnesota Economic Development thiab Minnesota Department of Economic Development, Minnesota Brownfields zoo siab los qhia txog McKnight nyiaj txiag tshaj tawm txog tus nqi ntawm Minnesota Txoj Kev Txhim Kho Nyiaj Txiag thiab Kev Tso Nyiaj Txiag, uas yog los ntawm Minnesota Department of Employment & Economic Development.