រួមគ្នាជាមួយសមាគមអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចម៉ុនណេសូតានិងហ្គ្រេត MSP, មីនីសូតា Brownfields មានសេចក្តីរីករាយក្នុងការចែករំលែករបាយការណ៍ស្តីពីប្រាក់កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍និងកម្ចាត់មីនលិង្គរបស់មិនីសូតាដែលគ្រប់គ្រងដោយនាយកដ្ឋានការងារនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនាទីមិនីសូតា។