Ib phau ntawm cov ntaub ntawv tshawb fawb raws li 10 xyoo ntawm kev tshawb fawb hauv Malawi, uas tau tsim los ntawm McKnight Collaborative Crop Research Program qhov Community of Southern Africa.