Một bộ sưu tập các nghiên cứu trường hợp dựa trên 10 năm nghiên cứu ở Ma-lai-xi-a, được sản xuất bởi cộng đồng thực hành nghiên cứu cây trồng Nam Phi của Chương trình hợp tác McKnight.