Xyoo 2021, McKnight Artist Fellowships qhov kev pab cuam tau nqis tes siv cov lus qhia hauv zej zog thoob plaws nws 14 koom haum koom tes. Cov lus hais no ua rau tag nrho cov neeg mob siab rau tsim thiab txhawb pab neeg ua yeeb yam hauv zej zog uas txhua tus neeg tau txais kev saib taus thiab muaj meej mom, thiab tsim thiab tswj kom muaj kev sib raug zoo uas tsis muaj kev raug mob, kev saib tsis taus, thiab kev hais lus phem.

Cov ntaub ntawv no qhia txog zaj dab neeg ntawm Lub Pob Nyiaj Pab thiab Fellowships Program & Cov Neeg Koom Tes ua ke los tsim tsab ntawv tshaj tawm tshiab no.