ថ្មីនៅឆ្នាំ ២០២១ កម្មវិធីអាហារូបករណ៍មិត្តភាពម៉ាកខេកកំពុងអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃតម្លៃសហគមន៍ដែលបានចែករំលែកនៅតាមអង្គការដៃគូចំនួន ១៤ ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមក្នុងការបង្កើតនិងគាំទ្រសហគមន៍សិល្បៈដែលបុគ្គលទាំងអស់ត្រូវបានគេគោរពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងដើម្បីបង្កើតនិងថែរក្សាទំនាក់ទំនងដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ការរើសអើងនិងការយាយី។

ធនធាននេះប្រាប់ពីរបៀបដែលមូលនិធិនិងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍និងដៃគូបានរួមគ្នាបង្កើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីនេះ។