Mới vào năm 2021, chương trình McKnight Artist Fellowships đang thực hiện tuyên bố về các giá trị cộng đồng được chia sẻ trên 14 tổ chức đối tác của mình. Tuyên bố này thể hiện cam kết tập thể trong việc tạo ra và hỗ trợ một cộng đồng nghệ thuật, trong đó tất cả các cá nhân đều được đối xử tôn trọng và nhân phẩm, đồng thời tạo dựng và duy trì các mối quan hệ không gây tổn hại, định kiến và quấy rối.

Tài nguyên này kể câu chuyện về cách Quỹ và Chương trình Nghiên cứu sinh & Đối tác đã kết hợp với nhau để đưa ra tuyên bố mới này.