McKnight-nyiaj tau tshaj tawm txog dej huv thiab dej kho mob hauv Metro Mississippi River, uas yog National Park Service thiab Cov Phooj Ywg Hauv Dej Mississippi.