របាយការណ៍ McKnight បានផ្តល់មូលនិធិលើគុណភាពទឹកនិងសុខភាពទន្លេនៅទន្លេមេស៊ីលមីស៊ីស៊ីពីដែលបានបង្កើតឡើងដោយសេវាកម្មឧទ្យានជាតិនិងមិត្តនៃទន្លេមីស៊ីស៊ីពី។