Báo cáo do McKnight tài trợ về chất lượng nước và sức khỏe của dòng sông trên sông Metro Mississippi, được ủy quyền bởi Dịch vụ Công viên Quốc gia và Những người bạn của Sông Mississippi.