Ua tsaug rau txhua leej txhua tus uas tuaj koom nrog peb Hnub Thursday, Cuaj Hlis 24, rau qhov Vibrant & Cov Zej Zog Muaj Sib Luag (V&EC) program webinar. Peb zoo siab uas tau ntiav 375 cov neeg tuaj ntawm ntau lub koom haum thoob plaws lub xeev!

Saib saum toj saud los yog nyeem cov ntawv tseem ceeb yog tias koj tuaj koom tsis tau lossis xav rov xyuas qhov kev nthuav qhia no. Peb thawj zaug nug thiab cov ntawv thov qauv muab tso rau hauv peb lub vev xaib. Txuas ntxiv, peb caw koj nyeem a Q&A, uas teb cov lus nug uas nquag muaj hais txog qhov V&EC program.