Thov nco ntsoov: Daim ntawv thov txheej txheem tau tham hauv daim vis dis aus no tsis muaj hnub kawg. McKnight tau hloov kho nws cov txheej txheem nyiaj pub dawb hauv 2022 kom lees txais cov ntawv thov ntawm lub hauv paus dov thiab txav mus rau ib qho yooj yim txheej txheem thov nyiaj pab. Thov tuaj xyuas peb Yuav Thov Licas nplooj ntawv rau cov ntaub ntawv tshiab tshaj plaws.

Ua tsaug rau txhua leej txhua tus uas tuaj koom nrog peb Hnub Thursday, Cuaj Hlis 24, rau qhov Vibrant & Cov Zej Zog Muaj Sib Luag (V&EC) program webinar. Peb zoo siab uas tau ntiav 375 cov neeg tuaj ntawm ntau lub koom haum thoob plaws lub xeev!

Saib saum toj saud los yog nyeem cov ntawv tseem ceeb yog tias koj tsis tuaj yeem tuaj koom lossis xav tshuaj xyuas qhov kev nthuav qhia. Koj tuaj yeem saib peb daim ntawv thov (PDF, Lo lus) npaj. Ntxiv thiab, peb caw koj nyeem ib Q&A, uas teb cov lus nug uas nquag muaj hais txog qhov V&EC program.