រំលងទៅមាតិកា

សិល្បៈនិងវប្បធម៌

ជំរុញការច្នៃប្រឌិតថាមពលនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់វិចិត្រករនិងអ្នកធ្វើការនៅរដ្ឋមីនីសូតា

កិច្ចសហការជាសកលសម្រាប់ប្រព័ន្ធអាហារធន់

Cultivate resilient food systems globally by bridging farmer-centered agroecological research, action, and influence

អាកាសធាតុកណ្តាលនិងថាមពលកណ្តាល

Take bold and urgent action on the climate crisis by dramatically cutting greenhouse gas emissions and advancing an equitable clean energy transition

សរសៃប្រសាទ

នាំវិទ្យាសាស្ត្រឱ្យកាន់តែជិតដល់ថ្ងៃដែលជំងឺខួរក្បាលនិងអាកប្បកិរិយាអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវអាចការពារនិងព្យាបាលបាន

សហគមន៍រស់រវើកនិងសមធម៌

Advance a vibrant future for all Minnesotans with shared power, prosperity, and participation

ភាសាខ្មែរ