Nyob rau hauv 2017, pawg tsav xwm ua hauj lwm tsim los sib tham txog cov ntsiab lus tseem ceeb yuav tsum muaj nyob rau hauv lub koom haum Cov Lus Qhia Txog Ntau Yam, Kev Sib Txawv, thiab Kev Sib Tw. Sau los ntawm Na Eng, McKnight tus thawj coj sib txuas lus, peb muab cov ntawv sau ua ke no los qhia txog qee qhov kev xav ntawm qhov kev xav thiab kev ua haujlwm uas tsim rau kev tsim Tsab Ntawv Qhia.