នៅឆ្នាំ 2017 ក្រុមការងារក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបង្កើតឡើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលគោលគំនិតសំខាន់ៗគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការស្តីពីភាពសម្បូរបែបសមធម៌និងការបញ្ចូល។ និពន្ធដោយអាន់អេងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ McKnight បានផ្តល់ជូននូវកំណត់ត្រាទាំងនេះដើម្បីចែករំលែកការគិតនិងកែច្នៃមួយចំនួនដែលនាំឱ្យមានការអភិវឌ្ឍសេចក្តីថ្លែងការណ៍។