Năm 2017, một nhóm làm việc của nhân viên hội đồng quản trị được thành lập để thảo luận về những khái niệm chính cần được đưa vào Tuyên bố về Đa dạng, Công bằng và Bao gồm của tổ chức. Được viết bởi Na Eng, giám đốc truyền thông của McKnight, chúng tôi cung cấp các ghi chú kèm theo này để chia sẻ một số suy nghĩ và xử lý hậu trường dẫn đến sự phát triển của Tuyên bố.