Lub Cuaj Hli nyob rau hauv 25 lub xyoo ntawm cov ntawv sau - tau txais los ntawm cov tswv cuab, cov neeg kawm ntawv, cov koom tes, thiab lwm tus thawj coj - pom cov kev sib tw ua haujlwm thoob plaws lub tebchaws uas muaj kev cog lus ntawm kev koom tes los mus kaw cov kev sib txawv ntawm kev sib txawv. Cov ntaub ntawv no muaj xws li ib qho kev sau ntawv los ntawm McKnight Cheeb Tsam & Lub Zej Zos cov thawj coj Lee Sheehy.