ការរៀបចំខួបលើកទី 25 នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនទីក្រុងដែលបានរួមចំណែកដោយសមាជិកអាហារូបករណ៍ដៃគូនិងមេដឹកនាំជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងតែបន្តនៅទូទាំងប្រទេសដែលបង្ហាញពីការសន្យាក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការបិទនូវចន្លោះប្រហោងនៃការរើសអើងពូជសាសន៍។ ការប្រមូលផ្ដុំនេះរួមមានការសរសេរអត្ថបទមួយដោយលោក Lee Sheehy នាយកកម្មវិធីប្រចាំតំបន់និងសហគមន៍ McKnight ។