Qhov project pom tias kev nqis peev rau kev ua liaj ua teb muaj peev xwm muaj feem cuam tshuam, tab sis nws yog ib qho tsim nyog yuav tsum tau nqis peev pab rau txoj kev tsim cov tib neeg cov kev pab, kom muaj cov cai tsim nyog, thiab kom muaj kev koom tes ntawm tsoomfwv thiab cov tsev kawm ntiav.