Dự án cho thấy đầu tư vào nông nghiệp có thể có tác động đáng kể, nhưng cần đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, có chính sách phù hợp và đảm bảo sự tham gia của chính phủ và các tổ chức tư nhân.