ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການລົງທຶນໃນການກະສິກໍາສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນແຕ່ຕ້ອງລົງທຶນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ມີນະໂຍບາຍທີ່ເຫມາະສົມແລະຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານແລະສະຖາບັນເອກະຊົນ.