គម្រោងនេះបានបង្ហាញថាការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សមានគោលនយោបាយសមស្របនិងធានាឱ្យមានការចូលរួមពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងឯកជន។