Peb txhua tus xav tau kev pabcuam zaubmov thiab muaj kev vam meej los tswj cov kev pabcuam ntawm natural resources.

Phau ntawv duab no tau caw koj paub txog ntau haiv neeg ua haujlwm kom ua tau zoo li cov kev xav tau, uas yog los ntawm McKnight Foundation.