យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការការទទួលបានអាហារបំប៉នដែលមាននិរន្តរភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ។

សៀវភៅរូបភាពនេះអញ្ជើញអ្នកឱ្យដឹងពីរបៀបដែលសហគមន៍ចម្រុះកំពុងធ្វើការងារដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការទាំងនេះដែលគាំទ្រដោយមូលនិធិ McKnight ។