Tất cả chúng ta cần tiếp cận với thực phẩm bổ dưỡng và cách bền vững để quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Cuốn sách hình ảnh này mời bạn trải nghiệm cách các cộng đồng đa dạng đang hoạt động để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu như vậy, được hỗ trợ bởi McKnight Foundation.