រំលងទៅមាតិកា

ទម្រង់សាកសួរអ្នកនិយាយ McKnight

បុគ្គលិក McKnight រីករាយក្នុងការចូលរួម និងចែករំលែកទស្សនៈរបស់យើងនៅក្នុងកន្លែងមួយចំនួន ប្រសិនបើវាស្របនឹងជំនាញ បេសកកម្ម និងកាលវិភាគរបស់យើង។ សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម ហើយនរណាម្នាក់នឹងទាក់ទងមកអ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ប្រសិនបើការចូលរួមការនិយាយទាមទារការធ្វើដំណើរ យើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នករ៉ាប់រងការចំណាយមួយចំនួន ប្រសិនបើវាអាចទៅរួចសម្រាប់ស្ថាប័នរបស់អ្នក។

ភាសាខ្មែរ