រំលងទៅមាតិកា
បេ​សកម្ម​របស់​យើង

សូមឈានទៅរកអនាគតដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងសម្បូរបែបដែលជាកន្លែងដែលមនុស្សនិងភពផែនដីលូតលាស់

មើលរបៀប

គំនិតផ្តួចផ្តើម $12.6 លានផ្តល់ជូនមូលនិធិថ្មីសម្រាប់អង្គការជនជាតិដើមជនជាតិដើមជនជាតិដើមជនជាតិអាមេរិកឡាទីននិងអង្គការសិល្បៈអាមេរិក - អាមេរិកាំង។

ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១

មើលព័ត៌មាននិងគំនិតទាំងអស់

ភាសាខ្មែរ