រំលងទៅមាតិកា

បុគ្គលិក & ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិ

បុគ្គលិក

គីម Anderson

អ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់សំណង និងអត្ថប្រយោជន៍

Pono Asuncion

Pono Asuncion

អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមកម្មវិធី

Sarah Berger

មន្រ្តីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់

Robyn Browning

កម្មវិធីនិងជំនួយការសហការ

Flannery Clark

អ្នកគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ច

Brew Davis

Brew Davis

អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមកម្មវិធី

Stephanie Duffy

នាយកផ្នែកជំនួយនិងប្រតិបត្តិការកម្មវិធី

Erin Imon Gavin

នាយកនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្រ្ត

Kelsey Johnson

អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមកម្មវិធី

Rita Lee

ជំនួយការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការ

Cosandra Lloyd

អ្នកគ្រប់គ្រងសេវាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

Heidi Lundgren

Heidi Lundgren

អ្នក​ជំនួយ​ការ​រដ្ឋបាល

Tony Lusiba

នាយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

Eileen Maler

អ្នកគ្រប់គ្រង​កម្មវិធី

Molly Miles

មន្ត្រីទំនាក់ទំនង

Tim Murphy

មន្រ្តីកម្មវិធី

Minneapolis, Minnesota, Business District, Old and New Architecture

Jan Peterson

កម្មវិធីនិងជំនួយការសហការ

Renee Richie

កម្មវិធីនិងជំនួយការសហការ

Paul Rogé

មន្រ្តីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់

Josh Rosamond

អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការវិនិយោគ

Laura Salveson

នាយកផ្នែកបរិក្ខារ និងសេវាកម្មភ្ញៀវ

Chad Schwitters

មន្រ្តីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់

Karyn Sciortino Johnson

ភាពចម្រុះ, សមធម៌, និងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការបញ្ចូល

Jordan Smith

សហការី គ្រឿងបរិក្ខារ

Dan Thiede

មន្រ្តីទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់

Nate Wade

មន្រ្តីវិនិយោគ

Katie Wehr

មន្រ្តីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់

ភាសាខ្មែរ