រំលងទៅមាតិកា

ហិរញ្ញវត្ថុ

មូលនិធិនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ ១TP2T2,៤ ពាន់លានដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ហើយជាមធ្យមផ្តល់ជំនួយប្រហែល ១TP២T៩០ លានក្នុងមួយឆ្នាំ។

ជំនួយឥតសំណង៖ ២០០៨-២០១៨

{"type":"bar","data":{"labels":[" 2008 "," 2009 "," 2010 "," 2011 "," 2012 "," 2013 "," 2014 "," 2015 "," 2016 "," 2017 "," 2018 "],"datasets":[{"label":"Dollars in millions","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(207,12,45,0.9)","hoverBorderColor":"#cf0c2d","backgroundColor":"rgba(207,12,45,0.95)","hoverBackgroundColor":"#cf0c2d","data":[99.400000000000005684341886080801486968994140625,98.900000000000005684341886080801486968994140625,96.7000000000000028421709430404007434844970703125,91.400000000000005684341886080801486968994140625,85,86.5,88.400000000000005684341886080801486968994140625,88.400000000000005684341886080801486968994140625,87.900000000000005684341886080801486968994140625,90.7999999999999971578290569595992565155029296875,89.099999999999994315658113919198513031005859375],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,"barPercentage":0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"index","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ដុល្លារាប់លាន: {y}"]

ទ្រព្យសកម្មសរុប៖ ២០០៨-២០១៨

{"type":"bar","data":{"labels":[" 2008 "," 2009 "," 2010 "," 2011 "," 2012 "," 2013 "," 2014 "," 2015 "," 2016 "," 2017 "," 2018 "],"datasets":[{"label":"Dollars in billions","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(217,197,45,0.9)","hoverBorderColor":"#d9c52d","backgroundColor":"rgba(217,197,45,0.95)","hoverBackgroundColor":"#d9c52d","data":[1.600000000000000088817841970012523233890533447265625,1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,1.899999999999999911182158029987476766109466552734375,1.899999999999999911182158029987476766109466552734375,2,2,2.20000000000000017763568394002504646778106689453125,2.20000000000000017763568394002504646778106689453125,2.20000000000000017763568394002504646778106689453125,2.29999999999999982236431605997495353221893310546875,2.25],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,"barPercentage":0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"index","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ប្រាក់ជាពាន់លាន: {y}"]
ភាសាខ្មែរ
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 ພາສາລາວ Tiếng Việt हिन्दी 한국어 Tagalog Español de Perú Español de México Hmoob አማርኛ ភាសាខ្មែរ