រំលងទៅមាតិកា

ហិរញ្ញវត្ថុ

McKnight មានទ្រព្យសកម្មប្រហែល $2.5 ពាន់លាននៅចុងឆ្នាំ 2022។ មូលនិធិបានផ្តល់ប្រាក់ជិត $108 លានក្នុងឆ្នាំ 2023 និងបានផ្តល់ជាមធ្យម $100 លានជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបស់យើង។ ទំព័រផ្តល់ជំនួយ.

ជំនួយដែលបានបង់៖ 2014-2023

{"type":"bar","data":{"labels":[" 2014 "," 2015 "," 2016 "," 2017 "," 2018 "," 2019 "," 2020 "," 2021 "," 2022 "," 2023 "],"datasets":[{"label":"Dollars in millions","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(207,12,45,0.9)","hoverBorderColor":"#cf0c2d","backgroundColor":"rgba(207,12,45,0.95)","hoverBackgroundColor":"#cf0c2d","data":[88.400000000000005684341886080801486968994140625,88.400000000000005684341886080801486968994140625,87.900000000000005684341886080801486968994140625,90.7999999999999971578290569595992565155029296875,89.099999999999994315658113919198513031005859375,89.5,105,97.2999999999999971578290569595992565155029296875,120.2999999999999971578290569595992565155029296875,107.900000000000005684341886080801486968994140625],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,"barPercentage":0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"index","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ដុល្លារាប់លាន: {y}"]

ទ្រព្យសកម្មសរុប៖ ២០១៣-២០២២

{"type":"bar","data":{"labels":[" 2013 "," 2014 "," 2015 "," 2016 "," 2017 "," 2018 "," 2019 "," 2020 "," 2021 "," 2022 "],"datasets":[{"label":"Dollars in billions","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(13,82,87,0.9)","hoverBorderColor":"#0d5257","backgroundColor":"rgba(13,82,87,0.95)","hoverBackgroundColor":"#0d5257","data":[2,2.20000000000000017763568394002504646778106689453125,2.20000000000000017763568394002504646778106689453125,2.20000000000000017763568394002504646778106689453125,2.29999999999999982236431605997495353221893310546875,2.25,2.5,2.79999999999999982236431605997495353221893310546875,3.20000000000000017763568394002504646778106689453125,2.5],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,"barPercentage":0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"index","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ប្រាក់ជាពាន់លាន: {y}"]
ភាសាខ្មែរ